Lygnerns vattenråd

Informationsskyltar

Fyra informationsskyltar har under vinterns satts upp vid Sörån och Nolån i närheten av Olsfors och Bollebygd. Syftet är att uppmärksamma det intressanta livet i

Läs mer »

Musselprojekt

Vattenrådet arbetar med att kartlägga flodpärlmusslans status i Rolfsåns vattensystem under 2022-2024. I arbetet ingår sammaställning av tidigare kunskaper, inventering, DNA- analys för att se

Läs mer »

Vad är ett vattenråd?

Ett vattenråd är en förening som samverkar för att förbättra vattenmiljöerna inom ett avrinningsområde. Lygnerns vattenråd har 26 medlemmar som består av kommuner, företag, intresseorganisationer och föreningar. Alla, även de som inte är medlemmar, är välkomna på möten som vattenrådet arrangerar.

Avrinningsområdet

Rolfsåns avrinningsområde sträcker sig från Kungsbackafjorden upp via sjön Lygnern och samhällena Sätila, Rävlanda och Bollebygd till sjöarna Töllsjön och Viaredssjön. Avrinningsområdet innehåller höga naturvärden med både riksintressen och Natura 2000-område. Skog dominerar området, men det finns även stora områden jordbruksmarker, främst i Storåns och Rolfsåns dalgångar. Andelen sjö är stor, främst på grund av sjön Lygnern. Bland naturvärdena kan nämnas den unika Rolfsålaxen, Lygnerns insjööring, havsnejonöga, flodpärlmussla och en rik fauna av sländor och musslor.

De djupa sandlagren i Storåns och Nolåns dalgångar ger tillgång till ett mycket fint grundvatten som Bollebygd blivit känt för. Lygnern är vattentäkt för Kungsbacka kommun.

Havet och vattensystemet

Under slutet på 2000-talet byggdes fiskvägar förbi många av kraftverksdammarna genom projektet ”Biologisk återställning i Rolfsåns vattensystem” som bekostades av länsstyrelsen och Svenska Naturskyddsföreningen. Det innebär att havsvandrande fisk som lax, havsöring, ål och havsnejonöga åter kan ta sig upp i vattensystemet.