Åtgärder och inventeringar

Sedan 2013 har en rad inventeringar och åtgärdsprojekt genomförts på olika platser i avrinningsområdet. Det har skett genom samarbete med markägare, fiskevårdsområdesföreningar, föreningar och andra konsulter. Många av projekten visas på kartan till höger. 

Mer medel söks från olika håll för att genomföra mer åtgärder och inventeringar.

Pågående projekt som inte visas på kartan är Flodpärlmussla och förvaltningsplan samt Inventering av alla vägövergångar i avrinningsområdet.

Ansökningar om bidrag är inlämnad för att kartera lekmiljöer för Lygneröring samt föreslå åtgärder och även genomföra vissa. I vissa delavrinnignsområden kommer även dikade våtmarker i skogsmark att inventeras. Genom att återväta lämpliga mossar och våtmarker kan jämnare flöde i bäckarna åstadkommas.

Biotopförbättrande åtgärder

Under både 2019 och framåt har vattenrådet sökt beviljats medel för biotopförbättrande åtgärder i Sörån och Nolån. Detta har skett genom att återplacera block från åfårans kanter som tidigare rensats undan bland annat på grund av flottning av timmer. Även sidofåraror som stängs av genom rensningen öppnas åter upp för vatten. Vattendraget får då en naturligare form med fler gömställen och miljöer för fiskar och småkryp. Nya bottnar som uppstår blir lekplatser för lax och öring. Den hotade flodpärlmusslan behöver gott om öringungar som är värdar för musslans larver som parasiterar ett tag på ungarnas gälar. Stenblock som sticker upp ute i vattnet är värdefulla för fåglar som strömstare och forsärla.

Biotopåtgärder planeras även i Rofsån i Hjälm i samverkan med Kungsbacka kommun. Dessutom söks medel för att göra bitopförbättringar i Nolån. Här finns långa sträckor med hög potential för ett rikare vattenliv, ökad biologisk mångfald med fler fiskar, småkryp, fåglar och växter samt lekområden för lax och havsöring.

Fiskvandring

Vattenrådet har under flera år samverkat för att återskapa vandringsvägar för fiskar och andra arter i vattensystemet. Tidigare har länsstyrelsen arbetat med Projekt Rolfsån där omlöp har byggts förbi kraftverksdammar. Medfinansiering har skett från Naturskyddsföreningens Bra miljöval El. Vissa dammar har tagits bort. Nu kan fisk som lax, havsöring, ål och havsnejonöga vandra från havet hela vägen upp i Storån och vidare upp i Sörån till Olsfors. Passerbarheten både uppströms och nedströms behöver förbättras ytterligare vilket förväntas ske i den pågående processen för nya miljötillstånd (NAP) för vattenkraftverken.

Vattenrådet har även arbetat med att skapa passerbarhet för fisk i fellagda vägtrummor i mindre biflöden som ansluter till Lygnern, Storån och Nolån där öring ofta leker.

Sällskapet Sportfiskare i Göteborg, som är medlem i vattenrådet, har vid fyra tillfällen flyttat lekmogna laxar upp i systemet för att de snabbare ska återkolonisera sina gamla lekområden. Senast gjordes detta hösten 2021 då laxar och havsöringar flyttades från Rolfsån nedströms Lygnern till Sörån vid Bollebygd och Olsfors. Dessa lägger tusentals ägg som blir ungar som sedan kan hitta tillbaka till samma plats där de kläcktes om några år.