Musselprojket 2002-2025

Under 2022 till 2025 pågår ett projekt med att kartlägga flodpärlmusslans status i Rolfsåns avrinningsområde. Genomgång av tidigare inventeringar har gjorts och nya inventeringar gjordes under 2023. Det sker en oroande kraftig nedgång av populationerna på många platser. Föryngring har kunnat ses på endast två lokaler. Glädjande och intressant är dock att nya lokaler med flodpärlmusslor har hittats i Storån även på djupare vatten när dessa delar undersökts genom dykning. Storån med biflöden får därför ses som ett mycket viktigt område för hela vattensystemet. I projektet ingår även att undersöka om det är lax- eller öringungar som är värdar i olika delpopulationer. Hittills har öring konstaterats vara värd vid två lokaler. Dessutom görs DNA-analyser i ett parallellt projekt för att se om olika delpopulationer skiljer sig åt genetiskt. Detta är viktigt att veta vid evenuellt arbete med att återintroducera musslor.

Under larvstadiet parasiterar musslan på ungar av öring (eller kanske lax). För att musslorna ska kunna reproducera sig bra behövs storvuxen vandrande öring (och kanske lax) eftersom dessa genererar betydligt fler ungar än den stationära och småvuxna öringen. Det är därför av största betydelse att både storvuxen havsöring och Lygneröring lätt kan vandra upp högt upp i systemet, till Storån med dess biflöden och vidare upp i Sörån och Nolån. Det behöver dessutom finnas lämpliga lekbottnar av syresatt grus och gott om gömställen i form av block och kanske trädstammar. Nedvandringen av ungar tillbaka till Lygnern och havet måste också ske utan att de riskerar att fastna vid dammar eller hamna i turbiner. På många platser verkar det dock vara låga tätheter av öring. Det är alltså av största vikt att pågående arbetet med nya miljötillstånd för vattenkraftverken (NAP) ger bra resultat.

Parallellt med utredningen av flodpärlmussla sker en process där en förvaltningsplan eller fiskevårdsplan tas fram. Vid ett första öppet stormöte i januari 2023 samlades tankar och synpunkter in. Det finns nu ett första förslag till plan som ska diskuteras vid ett nytt stormöte den 12 mars.

Fler rapporter om flodpärlmusslan i Rolfsåns vattensystem kan du hämta här.

Resultat från inventering av flodpärlmussla 2023.