Lygnerns vattenråd bildades 2008 genom en ombildning av Lygnerns vattenvårdsförbund. Alla organisationer, företag och föreningar som påverkar eller har intresse i Rolfsåns avrinningsområde får vara medlemmar. Medlemsavgift betalas av kommunerna och Flügger AB. Övriga medlemmar är med utan kostnad. Vattenrådet har 25 medlemmar och fler är välkomna! De möten som vattenrådet arrangerar är dock öppna för alla.

I vattenrådets stadgar står: ”Ändamålet med vattenrådet är att aktivt och drivande medverka i planeringsprocesser för att bevara eller uppnå god vattenstatus i Lygnern/Rolfsån och dess avrinningsområde. Arbetet ska omfatta både grundvatten och ytvatten.

Lygnerns vattenråd ska sträva efter att ha en djup, men samtidigt bred kunskap om avrinningsområdet. Lygnerns vattenråd ska utgöra en viktig instans i arbetet för en förbättrad vattenkvalitet i Lygnern/Rolfsån baserad på medlemmarnas kompetens och erfarenhet.