Vattenrådet är öppet för alla. Som medlem får man information och inbjudningar samt mer möjlighet att påverka och bidra till arbetet. Årsmöte brukar ske i maj där ombud som utsetts av respektive medlem har rösträtt. Här väljs styrelsen som består av sju ledamöter och två ersättare. I styrelsen ska enligt stadgarna finnas fem politiska representanter från de fem kommunerna. Dessutom ska det finnas en representant från skogsnäringen och en från jordbruksnäringen samt slutligen två övriga representanter.

  • Organisationsnummer: 802455-4175
  • Bankgiro: 5610-0845

Vår vision är artrikedom och rent vatten i alla sjöar, åar, bäckar och våtmarker som ansluter till Lygnern och Rolfsån

Lygnerns vattenråd omfattar Viaredssjön, Sörån, Töllsjön, Nordån, Nolån, Storån, Lygnern och Rolfsån med tillhörande bäckar, våtmarker och grundvatten.

Vi säkerställer vår vision genom att:

  • Arbeta långsiktigt tillsammans med kommuner och myndigheter.
  • Vattenrådet ska vara en inkluderande mötesplats för samverkan.
  • Främja sammanhängande vattensystem med fria vandringsvägar och naturliga lekplatser för fisk.

Lygnerns vattenråd bildades 2008 genom en ombildning av Lygnerns vattenvårdsförbund. Alla organisationer, företag och föreningar som påverkar eller har intresse i Rolfsåns avrinningsområde får vara medlemmar. Medlemsavgift betalas av kommunerna och Flügger AB. Övriga medlemmar är med utan kostnad. Vattenrådet har 27 medlemmar och fler är välkomna! De möten som vattenrådet arrangerar är dock öppna för alla.

I vattenrådets stadgar står: Ändamålet med vattenrådet är att aktivt och drivande medverka i planeringsprocesser för att bevara eller uppnå god vattenstatus i Lygnern/Rolfsån och dess avrinningsområde. Arbetet ska omfatta både grundvatten och ytvatten.

”Lygnerns vattenråd ska sträva efter att ha en djup, men samtidigt bred kunskap om avrinningsområdet. Lygnerns vattenråd ska utgöra en viktig instans i arbetet för en förbättrad vattenkvalitet i Lygnern/Rolfsån baserad på medlemmarnas kompetens och erfarenhet.”