Fiskvandring

Vattenrådet har under flera år samverkat för att återskapa vandringsvägar för fiskar och andra arter i vattensystemet. Tidigare har länsstyrelsen arbetat med Projekt Rolfsån där omlöp har byggts förbi kraftverksdammar. Medfinansiering har skett från Naturskyddsföreningens Bra miljöval El. Vissa dammar har tagits bort. Nu kan fisk som lax, havsöring, ål och havsnejonöga vandra från havet hela vägen upp i Storån och vidare upp i Sörån till Olsfors. Möjligheten för fisk att vandra upp i Nolån är fortfarande dålig, men förhoppningsvis kommer denna väg att återskapas inom den närmsta framtiden.

Sällskapet Sportfiskare i Göteborg, som är medlem i vattenrådet, har vid tre tillfällen flyttat lekmogna laxar upp i systemet för att de snabbare ska återkolonisera sina gamla lekområden. Senast gjordes detta hösten 2020 då 18 laxar och två havsöringar flyttades från Rolfsån nedströms Lygnern till Sörån vid Bollebygd och Olsfors. Dessa lägger tusentals ägg som blir ungar som sedan kan hitta tillbaka till samma plats där de kläcktes om några år.

Biotopförbättrande åtgärder

Under både 2019 och 2020 har vattenrådet beviljats fiskevårdsmedel för biotopförbättrande åtgärder i Sörån. Detta har skett genom att återplacera block från åfårans kanter som tidigare rensats undan bland annat på grund av flottning av timmer. Även sidofåraror som stängs av genom rensningen öppnas åter upp för vatten. Vattendraget får då en naturligare form med fler gömställen och miljöer för fiskar och småkryp. Nya bottnar som uppstår blir lekplatser för lax och öring. Den hotade flodpärlmusslan som finns i Sörån behöver gott om öringungar som är värdar för musslans larver som parasiterar ett tag på ungarnas gälar. Stenblock som sticker upp ute i vattnet är värdefulla för fåglar som strömstare och forsärla.

Biotopåtgärder planeras även i Rofsån i Hjälm i samverkan med Kungsbacka kommun. Dessutom undersöks möjligheterna att göra bitopförbättringar i Nolån. Här finns långa sträckor med hög potential för ett rikare vattenliv, ökad biologisk mångfald med fler fiskar, småkryp, fåglar och växter samt lekområden för lax och havsöring.

Vattnet i skolan

Sedan 2013 har vattenrådet arbetat med utepedagogik i spännande vattenmiljöer vid skolorna i Rolfsåns avrinningsområde i samverkan mellan skolor och Lygnerns vattenråd. Förskolor, skolor och gymnasier i området är utan kostnad välkomna att delta. Vid skolorna har inventering av lämpliga vattenmiljöer gjorts som nu ligger på vattenrådets hemsida.

Skolor erbjuds:

  • besök av biolog vid skolornas vattenmiljöer, antingen med klasser eller lärarlag.
  • inköp av håvar, böcker och annan utrustning till skolor.
  • framtagning av handledningar och tips på vad man kan göra.
  • planering eller fortbildning med lärarlag.

Busstur med besök på olika platser i avrinningsområdet har även arrangerats som fortbildning för lärare.